Privacy Statement

Deze privacy statement is van toepassing op de website www.gencom.be . Dit is een website voor de diensten aangeboden door General computers NV, BE 0415.761.596 , Schemkensstraat 6 3583 Paal. hierna genoemd als “Gencom NV” 


De website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om gebruik te maken van een contactformulier en/of contact op te nemen per e-mail evenals een registratie voor de nieuwsbrief of het aanmaken van een account. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacy statement.

1. Verzameling van de gegevens

Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens verzameld worden. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer: 
 
  • U zich registreert / een account aanmaakt op onze site 
  • U gebruik maakt van onze diensten 
  • U sollicteert op een vacature 
  • U contact met ons opneemt via een (online) contactformulier, e-mail, fax, e.d. 
  • U zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of gelinkt bent met sociale media 
  • U eventueel deelneemt aan enquêtes 

Onze onderneming kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.
Met betrekking tot de gegevens kunnen door Gencom NV volgende categorieën worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief: 
 
  • Administratieve gegevens en contactgegevens vb. naam, adres, telefoonnummer, emailadres, taalvoorkeur. Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren. 
  • Tewerkstellingsvoorkeuren en eigenschappen vb. voorkeur job, periode en plaats tewerkstelling, opleidingsachtergrond, taal- en computerkennis, etc. Deze verwerking laat toe om aan jobmatching te doen en jobvoorstellen te formuleren met het oog op een eventuele tewerkstelling. 
  • Contract- en tewerkstellinggerelateerde gegevens vb. samenstelling gezin. Teneinde correcte arbeidsrechtelijke documenten op te maken en wettelijke verplichtingen na te leven die voortvloeien uit een arbeidsrelatie. 
  • Bepaalde technische (vb. Ip adres) of algemene gegevens. Dit om zicht te krijgen over de functionaliteiten van onze website en het gebruik ervan en voor eventuele marketingstrategieën, studies en statistieken. 

Gencom NV zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. i.k.v. tewerkstellingsprocedure). Wij wensen te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van Gencom NV. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties vb. sociaal secretariaat, fiscale verplichtingen of i.k.v. een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, juridische bijstand, sociaal secretariaat, marketing bureaus, ... Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR).

De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals onderhavig weergegeven. 


2.  Veiligheid:

Gencom NV beoogt om, binnen de stand van de techniek, alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe maakt onze onderneming gebruik van onder meer encryptie om de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens te beveiligen. Verder wordt er gebruik gemaakt van onder andere firewalls, antivirussystemen en een interne paswoordbeveiliging van het registratiesysteem. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is eveneens beperkt tot de daartoe door de onderneming aangestelde personen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De verwerking zal daarenboven gebeuren met inachtneming van de Wet bescherming persoonlijke levenssfeer (Privacywet 8/12/1992) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR EU2016/679). 

Indien u zich registreert/account aanmaakt op onze website zal dit middels een log-in en paswoord beveiligd worden. We adviseren u te kiezen voor zo een sterk mogelijk wachtwoord, geen gebruik te maken automatische opslagmogelijkheid en uw paswoord niet te delen. 


3. Rechten m.b.t de verzamelde gegevens:

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR). Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail met dezelfde gegevens naar privacy@gencom.be Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en de gebruiker meent dat zijn rechten i.k.v. de verwerking van zijn persoonsgegevens worden geschonden kan hij zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit)Voor actuele contactgegevens zie www.privacycommission.be.

4. Minderjarigen en gebruik van de website:

Gencom NV acht de privacybescherming van minderjaren erg belangrijk en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Onze onderneming zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen via haar website verzamelen. Zij moedigt minderjarigen aan, indien zij de website en/of toepassingen gebruiken en daarbij hun contactgegevens wensen over te maken, hun ouders voorafgaandelijk hiervan in te lichten en hun mening te vragen. Gencom NV adviseert eveneens dat de minderjarige en hun ouders de privacy statement vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Wij behouden het recht om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien wij niet kunnen weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft.

5. Forumbeding

Alle geschillen omtrent het "privacy statement" van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken Antwerpen, afdeling HasseltGENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide